Grote Kerk Steenwijk

voor kunst, cultuur & educatie

Financiën

Stichting Grote Kerk Steenwijk verwerft haar inkomsten op de volgende wijze:

  • Subsidies van overheden en bijdragen van fondsen
  • Particuliere giften, crowdfunding en sponsoring
  • Inkomsten uit verhuur van het kerkgebouw en de daarin aanwezige ruimtes
  • Inkomsten uit verkoop van aan de stichting beschikbaar gestelde goederen

Het beheer van het vermogen ligt bij de bestuurders. Deze staan vermeld op het uittreksel Kamer van Koophandel. Het vermogen van de stichting zal worden gedeponeerd op een bankrekening die wordt beheerd door de penningmeester van de stichting.
De penningmeester zorgt voor een jaarrekening. Het vermogen van de stichting wordt voor een zo groot mogelijk deel ingezet voor de doelstelling van destichting.

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor het werk dat zij voor de stichting doen, wel hebben zij recht op een onkostenvergoeding. De jaarlijkse kostenvan de stichting bestaan uit de noodzakelijk te maken kosten om de stichting te laten voldoen aan wettelijke vereisten om de ANBI-status te behouden en bank- en(eventuele) accountantskosten en bestuursaansprakelijkheidsverzekeringskosten.

Daarnaast zullen kosten voortkomen uit betalingen aan personen die ingehuurdworden voor specifieke werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting, waaronder bijvoorbeeld fondsenwerving, projectorganisatie, advies,etc.

De financiën worden door de penningmeester bijgehouden en tijdens de bestuursvergadering toegelicht. Te denken valt hierbij aan de status van inkomsten enuitgaven, de status van actuele kosten en dekking hiervan afgezet tegen de begroting en de status van fondsenwerving (toezeggingen, ontvangsten, etc.)

Over het kalenderjaar stelt de stichting een jaarverslag op voor interne en externe (o.a. sponsoren, fondsen) doeleinden. De jaar- rekening dient daarnaast eencontroleverklaring te verkrijgen.

Het bestuur behandelt de jaarrekening binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar en de voorzitter en penningmeester ondertekenen. De stichtingpubliceert haar plannen en jaarrekening op www.grotekerksteenwijk.nl.

Klik op de button hieronder voor het volledige beleidsplan van Stichting Grote Kerk Steenwijk. U kunt ook de jaarrekening van 2023 downloaden.